درخواست مجوز برگزاری مراسم و تبلیغات مذهبی در اماکن شهرداری (ویژه اعیاد ومناسبت ها)

درخواست مجوز برگزاری مراسم و تبلیغات مذهبی در اماکن شهرداری (ویژه اعیاد ومناسبت ها)

شهرداری بشرویه