درخواست مجوز تبلیغات ویژه کسبه و بازاریان و اشخاص حقیقی

درخواست مجوز تبلیغات ویژه کسبه و بازاریان و اشخاص حقیقی

شهرداری بشرویه